hottpeppers entry door hottpeppers entry door
hottpeppers entry door hottpeppers entry door

Následující stránky mohou obsahovat sexuálně explicitní obrázky nebo textové materiály, které mohou být pro některé lidi urážlivé a jsou přístupné pouze osobám starším 18 let (v případě potřeby 21 let). Ujistěte se, že rozumíte všem pravidlům a podmínkám vstupu. Kliknutím na „VSTUP“ projevujete svůj bezvýhradný souhlas se všemi podmínkami. Všechny obrázky a textové materiály obsažené na tomto serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření zde obsažených materiálů bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru je přísně zakázáno.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽÍ
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODMÍNKY SOUTĚŽÍ

1. Definice

Pořadatelem soutěže je FUN & ENJOY Production, s.r.o., sídlem
Václavské náměstí 831/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha,
IČO: 27426459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 111554, jakožto provozovatel Hot Peppers Prague a profilu "hotpeppersprague" na sociální síti Instagram.

Sociální síť je sociální síť Instagram provozovaná společností Meta Platforms.

Profil pořadatele: je profil „hotpeppersprague“ na Sociální síti.

Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Sociální sítě starší 18 let, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Sociální síti, sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky.

 

Výherci soutěže jsou soutěžící, které náhodně vybere (vylosuje) Pořadatel po skončení soutěže ze všech soutěžících, kteří správně splnili Soutěžní úkol uvedený pod daným příspěvkem se soutěží.

 

2. Doba konání soutěže

Trvání soutěže je vždy uvedeno pod soutěžním příspěvkem na Profilu pořadatele v popisku.

Pořadatel informuje výherce o výhře nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti. Seznam výherců (názvy profilů výherců na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti.

             

3. Obecné podmínky soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci, pořadatelé, nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu Pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků.

Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Sociální sítě - společností Meta Platforms. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k Pořadateli, ani k soutěžícím.

Soutěžící se soutěže zúčastní tím, že bude reagovat na soutěžní instagramový příspěvek na Profilu pořadatele podle konkrétního zadání zveřejněného v soutěžním příspěvku.

 

4. Výhry a jejich předání

Výhra je vždy uvedena v daném příspěvku každé soutěže.
Výhru lze zaslat na jakoukoliv adresu, anebo uplatnit osobně v klubu.

Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni nejpozději do 10 dní od skončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti a budou vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů pro zaslání výhry – tj. jména, příjmení a doručovací adresy.

V případě, že výherce na výzvu Pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.

 

5. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením  o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví Pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti.

Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.

Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.

 

6. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěží pořádaných společností Fun & Enjoy Production S.R.O. v rámci profilu této společnosti „hotpeppersprague“ na sociální síti Instagram (dále jen „sociální síť“).

 

Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané soutěže je společnost  Fun & Enjoy Production S.R.O., sídlem
Václavské náměstí 831/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha,
IČO: 27426459, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 111554/MSPH (dále jako „správce“ nebo „pořadatel“). Soutěže nejsou přímo pořádány, sponzorovány či spravovány provozovatelem sociální sítě - společností Meta Platforms, zpracování osobních údajů pro účely soutěží tak provádí pořadatel.

 

Společnost Meta Platforms je však správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků sociální sítě zpracovávaných obecně při jejím provozování a také při provozování dalších produktů společnosti Meta Platforms. Pro více informací vizte příslušné stránky sociální sítě týkající se používání osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875. Upozorňujeme také, že při správě profilu pořadatele na sociální síti se mohou pořadatel spolu se společností Meta Platforms stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že sociální síť poskytuje pořadateli při provozu jeho profilu tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují s profilem pořadatele na sociální síti (například jde o informace o počtu osob či profilů, které si zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na příspěvky pořadatele na jeho profilu na sociální síti, souhrnné anonymizované demografické údaje – např. věk, město, pohlaví takových osob apod.). Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů však nese společnost Meta Platforms.

 

Pro funkčnost a zpracování dat při provozu sociální sítě používá Meta Platforms malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače či zařízení, pokud toto nezakážete přímo prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

 

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci soutěží bude pořadatel soutěží zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: označení Vašeho profilu na sociální síti. Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení a kontaktní adresu, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. Jakékoliv fotografie Vámi případně přidané na profil pořadatele na sociální síti v rámci soutěže budou pořadatelem uchovávány pouze na jeho účtu na sociální síti.

 

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit. Bez uvedení doručovací adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud výherce vyžaduje zaslání výhry poštovní přepravou).

 

Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení této soutěže a poté budou pořadatelem odstraněny.

 

Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům pořadatele, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany pořadatele. Sám pořadatel je nepředává mimo EU. Údaje - jména, příjmení a kontaktní adresy výherců mohou být poskytnuty příslušnému dopravci (Česká pošta, Zásilkovna) pro účely zaslání výhry. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů prováděné ze strany sociální sítě v rámci jejího provozu.

 

Vaše práva subjektu osobních údajů

 

Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat přímo pořadatele na adrese sídla uvedenou v bodě 1. této informace.

 

Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od pořadatele týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

 

Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu).

 

Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

Partneři:

zavřít

Děkujeme za poptávku!

Vyčkejte prosím na potrzení
Vaší rezervace

Co nejdříve vás budeme kontaktovat

Rekapitulaci jsme zaslali na Váš e-mail,
těšíme se na Vás

Krok 3